top of page

OS TENYIT USAT COM A IMITACIÓ DE CORAL VERMELL


S'han utilitzat nombrosos materials per imitar el corall vermell: vidres, plàstics, materials ceràmics, sinteritzats, i closques tenyides. Recentment, al laboratori “Gem Testing Laboratory” de Jaipur va examinar un caboixó de color taronja – vermell de 8,86 ct, amb unes mesures de 16.56 × 12.19 × 7.34 mm (figura 1). Aquesta peça suposadament era un coralls vermell però el laboratori va comprovar que era un os tenyit, una imitació inusual del corall vermell.

Figura 1: Fotografia feta per Gagan Choudhary.

Fent una observació ràpida inicial, la peça mostrava una gran semblança amb el corall vermell, però observant acuradament el material amb el microscopi es va poder determinar que no era un corall. La mostra no presentava la típica estructura de creixement estriada dels coralls, sinó que mostrava una xarxa de vetes fines. Vist des de dalt, aquestes vetes eren subparal·leles entre elles i estaven orientades en la direcció de la longitud del caboixó. (figura 2). A més es va observar que el color taronja – vermell estava concentrat a les vetes, mentre que la resta del caboixó presentava un color més blanquinós. (figura 2). Totes aquestes observacions indicaven que el material era orgànic i estava tenyit.

Figura 2: Fotomicrografia feta a 48x per Gagan Choudhary.

Les observacions detallades de la mostra realitzades des de totes les direccions van mostrar que les vetes subparal·leles estaven confinades en plans concèntrics circulars al llarg orientats al llarg de la longitud del caboixó. (figura 3, a dalt); les vetes individuals estaven a més envoltades per anells concèntrics blanquinosos. (figura 3, a baix). Aquestes característiques estructurals descartaven la possibilitat de que la mostra fos un corall, però no oferien dades suficients per poder identificar de quin material es tractava.

Figura 3: Fotomicrografia feta a per Gagan Choudhary. La de dalt a 40x, i la de baix a 56x.

L'índex de refracció mig (visió llunyana) de la mostra era 1,56 aproximadament. No es va poder determinar la seva birefringència ja que la mesura de l’índex de refracció per visió llunyana no ho permet. Amb la balança hidrostàtica es va determinar que el seu pes específic era de 2,01. Sota llum ultraviolada, la peça presentava una fluorescència irregular de color taronja rosat (més intensa en ona llarga que en ona curta). Aquesta característica és típica dels materials tenyits.. Els anàlisis qualitatius mitjançant EDXRF van revelar la presència de fòsfor i calci. A partir de les característiques químiques i gemmològiques, i les observacions realitzades amb el microscopi es va determinar que la mostra era un os, la qual cosa es va confirmar posteriorment amb anàlisis d’espectroscòpia Raman. Els espectres Raman obtinguts en la regió de 200 – 2000 cm-1 utilitzant un laser de 785 nm (figura 4) mostraven un pic intens a a approximately 960 cm–1 aproximadament, amb pics menys intensos a 430, 586, i 1072 cm–1. També es van observar pics poc definits a la regió de 1200 – 1700 cm-1. Els pics a aproximadament a 960, 586, i 430 cm–1 van ser atribuïts a la presència de PO3–4 , i el pic a 1072 cm–1 va ser atribuït a la presència de CO3–4. Els pics poc definits entre 1200 and 1700 cm–1 eren deguts a la presència de col·lagen, que és el component principal del teixit ossi. (C. Kontoyannis et al., “Analysis of bone composition with Raman spectroscopy,” Proceedings of the 13th Panhellenic Pharmaceutical Congress, 2012, http://nemertes.lis.upatras.gr/ jspui/bitstream/10889/5187/1/PMO031.pdf).

Figura 4: L’espectre Raman de l’os mostrava pics a 960, 586, i 430 cm–1 atribuïts a PO3–4 , un pic a 1072 cm–1 atribuït a CO3–4, i pics en la regió de 1200 – 1700 cm-1 atribuïts al col·lagen.

Els ossos s’utilitzen en joieria des de l’antiguitat, i alguns es tenyeixen o and per semblar més antics (Summer 2006 Lab Notes, p. 160). L’os sovint s’utilitza per imitar l’ivori, però és la primera vegada que a la GIA arriba un os tenyit de vermell imitant al corall vermell. Tot i que encara es desconeix la introducció d’aquest material en el mercat, no es pot descartar la possibilitat de que es trobin alguns barrejats en lots de corall vermell, i la seva identificació suposaria un repte pels joiers i el gemmòlegs.

Referències: Gagan Choudhary, “Dyed Bone as a Red Coral Imitation”, Gems & Gemology, Summer 2014, Vol. 50, nº 2. http://www.gia.edu/gems-gemology/summer-2014-gemnews-red-coral-imitation


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page