top of page

FEBRER - EL DIAMANT ROSA


Diamant "Pink Star", imatge:Sotheby's

El diamant rosa és una de les gemmes més valorades d’avui dia. Un exemple és un diamant rosa de 59,6 ct que es va subhastar per la casa Sotheby’s Hong Kong el passat més d’abril de 2017 per 71,2 milions de dòlars (66.85 milions d’euros). Aquest diamant és l’anomenat Pink Star i va ser trobat l’any 1999 per De Beers a Sud-àfrica amb un pes en brut de 132.5 ct.

The "Pink Star" diamond

Imatge: Sotheby's

EL DIAMANT

L'Etimologia del nom diamant diu que prové de la paraula grega “adámas” que significa “indomable / inalterable” en relació a la duresa elevada que presenta. És una gemma que ja s’utilitzava com a tal des de l’antiguitat i es troben cites relatives al diamant en documents de la Índia datades al 800 a.C.

El diamant és l’únic mineral que es fa servir com a gemma que pertany al Grup 1: Elements Natius de la classificació Níckel-Strunz. Cristal·litza en el sistema cúbic i està format en essència per àtoms de Carboni amb un enllaç covalent (molt fort). Pel que fa a les formes en brut, els diamants qualitat gemma acostumen a cristal·litzar en formes octaèdriques i en cristalls maclats en forma del que es coneix com a “macla de l’espinel·la”.


Diamant de Brasil de 0.168 ct © Escola de Gemmologia UB
Diamant d’Australia de 12.76 ct Imatge: AFP

Diamant rosa en brut de Brasil de 0,168 ct Diamant d’Australia de 12.76 ct

© Escola de Gemmologia UB Imatge: AFP

PROPIETATS FÍSIQUES DEL DIAMANT ROSA

CAUSES DEL COLOR ROSA DELS DIAMANTS

En el cas dels diamants grocs i blaus, al igual que en la majoria gemmes, l’aparició del color està associada a la presencia d’elements cromòfors substituint al carboni i la intensitat d’aquest color dependrà de la quantitat en ppm d’aquests. Aquests elements cromòfors són el nitrogen pel color groc i el bor pel color blau.

The Unique Pink Diamond,  Imatge: Sotheby’s

En els diamants roses, en canvi, l’aparició del color no depèn de la presència d’un cromòfor. En general son diamants de tipus IIa, és a dir, diamants molts purs els quals no presenten àtoms ni de nitrogen ni bor substituint al carboni.

Com es possible llavors? La teoria més acceptada, degut a l’estudi de la mina on s'explota la major part de la producció mundial d’aquests diamants, és que els diamants roses en concret es formen sota gran pressió, i per aquesta causa, es poden produir defectes en la xarxa cristal·lina durant el seu creixement, el que donarà lloc al que coneixem com a centres de color , i per tant, aquests centres de color són la causa de l’aparició del color rosa.

The Unique Pink Diamond Imatge: Sotheby’s

Diamant de Brasil de 0.169 ct © Escola de Gemmologia UB

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

Els diamants qualitat gemma es formen en condicions mantèl·liques, a temperatures d’entre 1000 i 1800ºC i pressions d’entre 55-65 Kbars, el que pel gradient geotèrmic de la Terra implica profunditats d’entre 100 a 250 Km (mantell superior). Un cop formats, els diamants ascendeixen a la superfície terrestre mitjançant plomes magmàtiques i erupcions magmatofreàtiques i es poden trobar principalment, en afloraments tipus lamproïta i kimberlita.

Diamant de Brasil de 0.169 ct

© Escola de Gemmologia UB

L’explotació de diamants de color rosa de millor qualitat es localitza a Argyle mine en Austràlia, d’on extreuen de lamproïtes. Altres països productors de diamant rosa serien Sud-àfrica, Brasil, Canadà, zona de Sibèria a Rússia i Tanzània.

SÍNTESIS I TRACTAMENT DELS DIAMANTS ROSES


Diamante CVD, per Apollo Diamond INC. (Figura 1, Wang W.)

Degut a la raresa dels diamants roses s’han desenvolupat diferents mètodes de síntesi per generar aquest material. Un d’aquests mètodes consisteix en transformar els àtoms de nitrogen aïllat presents en diamants HPHT en vacants (absència d’àtoms) mitjançant mètodes d’irradiació i tractament tèrmic, aquestes vacants absorbeixen les longituds d’ona de l’espectre visible corresponent al groc i taronja, sent la suma d’aquestes longituds d’ona la causa de l’aparició del color rosa. L’altre mètode que es fa servir consisteix també en generar vacants en la xarxa cristal·lina per irradiació, però en aquest cas de manera simultània durant el procés de creixement de diamants sintètics CVD.

Diamant sintètic CVD rosa

Apollo Diamnd INC

(Figura 1, Wang,W.)

Espectre Diamant rosa Irradiat © Escola de Gemmologia UB

Espectre de diamants roses irradiats on la linia al 594nm

és indicatiu del tractament © Escola de Gemmologia UB

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs UB

 

REFERÈNCIES

Peer Reviewed Article, Karen V. Smit and Russell Shor Geology and Development of the Lomonosov Deposit, Northwestern Russia, Gems & Gemology, Summer 2017, Vol. 53, No. 2 .

https://www.gia.edu/gems-gemology/summer-2017-lomonosov-deposit.

Wang,W. CVD-Grown Pink Diamonds GIA Laboratory, New York .

https://www.gia.edu/gia-news-research-nr43009a.

www.bbc.com/news/magazine-30584361

commons.wikimedia.org

beyond4cs.com/fancy-colored/how-pink-diamonds-are-formed

#diamantrosa #Diamond #Pinkdiamond #gemmology #gemmologia

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page