top of page

TANZANITA TRACTADA AMB RECOBRIMENT DE TITANI


Recentment, al laboratori de la GIA de Carlsbad (Califòrnia), van arribar 5 pedres transparents facetades de color blau – violeta d’entre 0,39 i 0,82 ct per ser certificades. Les seves propietats físiques (índexs de refracció, pes específic, pleocroisme, etc) revelaven que eren tanzanites.

Foto: Es va comprovar que aquestes 5 tanzanites (0,39-0,82 ct) havien estat tractades amb recobriment de titani per millor el seu color. Foto per Don Mengason.

Amb el microscopi, es va observar que les pedres eren bastant netes d’inclusions, però mostraven àrees d’abrasió en les arestes del pavelló. Algunes facetes fins i tot presentaven una variació en la lluïssor deguda a una distribució incompleta del recobriment de color.

Com que en aquest laboratori ja s’havien trobat prèviament amb tanzanites recobertes de cobalt, totes les tanzanites que es reben són rutinàriament analitzades mitjançant fluorescència de raigs X per energia dispersiva (EDXRF) i observació microscòpica. Les 5 pedres van ser analitzades amb EDXRF, però no es va detectar cobalt; no obstant, en les 5 es va detectar una important presència de titani al pavelló. A les corones no es va detectar titani. També es va utilitzar LA-ICP-MS (un tipus d’espectrometria de masses) que va confirmar que les zones recobertes contenien bastant titani.

Tot i que als laboratoris de la GIA ocasionalment s’han vist recobriments per millorar el color en tanzanites, aquesta és la primera vegada que s’han examinat tanzanites recobertes amb titani.

Referències: Amy Cooper i Nathan Renfro, 07/02/2014. http://www.gia.edu/gia-news-research-titanium-coated-tanzanite-cooper


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page