top of page

OCTUBRE - AIGUAMARINA


L’Aiguamarina és la varietat de color blau clar del beril. El seu nom prové del llatí Aqua Marina que significa aigua de mar, en relació al seu color.

Com tots els berils pertany al grup del ciclosilicats i la seva fórmula química és Be3Al2[Si6O18] amb substitucions de ferro (Fe2+) que proporcionen el to blavós característic.

Cristal·litza en el sistema hexagonal i les formes en brut més habituals son diferents combinacions de prismes hexagonals amb bipiràmides hexagonals i pinacoides.

Imatge esquerra: Aiguamarina en brut amb prisma hexagonal amb pinacoide (Autor: www.gia.edu) / Imatge dreta: Aiguamarina en brut amb prisma hexagonal, bipiràmide hexagonal i pinacoide (Autor: Rob Lansky www.iRocks.com)

PROPIETATS FÍSIQUES

INCLUSIONS

Tot i que el que més es valora en gemmologia son les aiguamarines de color més intens i netes d'inclusions, a vegades es poden trobar inclusions que ens indiquen la naturalesa d'aquest material.

Inclusions d'Aiguamarines naturals. Superior Esquerra: Inclusions bifàsiques en un vel (Autor: Yang Hu www.gia.edu). Superior dreta: Cristall negatiu amb líquid i gas (Autor: Yang Hu www.gia.edu). Inferior esquerra: canals paral·lels a l'eix c ((Autor: Susana Duque, Escola Gemmologia UB). Inferior dreta: cristalls negatius de diferents formes i orientats amb líquid i gas al seu interior (Autor: www.gemgazer.com)

CONTEXT GEOLÒGIC I DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

L’Aiguamarina es forma en roques tipus pegmatites, tan simples com complexes, que acostumen a donar cristalls de mida considerable i de molt bona qualitat, així com en jaciments secundaris derivats d’aquestes pegmatites.

Els principals països productors d’aiguamarina qualitat gemma son Brasil, Madagascar, Moçambic, Austràlia, Rússia, Pakistan, entre d’altres.

Imatges esquerra a dreta: Aiguamarina de Pakistan en feldspat (Autor: Joe Budd, www.Arkenstone.com) / Aiguamarina amb moscovita (www.wikipedia.com) / Aiguamarina Brasil (Autor: Daniel Trinchillo, Fine Minerals International).

SÍNTESIS I TRACTAMENTS

L’Aiguamarina és un material que es pot sintetitzar. Els mètodes de síntesis més habituals son el mètode de flux, on es genera material a partir d’un germen i matèria prima fosa, i el mètode hidrotermal, on la síntesis es produeix amb també amb gèrmens però en un medi aquós.

Pel que fa als tractaments, en el cas de l’aiguamarina el tractament més habitual és sotmetre les peces amb to més verdós a un tractament tèrmic en condicions reductores per fer desaparèixer el to verdós, degut a la presència de ferro3+, i que s’intensifiqui més el color blau que dona el ferro2+.

Imatge esquerra: Aiguamarina sintètica en talla pera i talla tissores al fons (www.jtv.com) / Imatge dreta: Inclusions característiques d'una aiguamarina sintetitzada pel mètode hidrotermal (www.yourgemologist.com)

Susana Duque Valero

Escola de Gemmologia UB

Associació Gemmòlegs de la UB

 

REFERÈNCIES

www.Arkenstone.com

www.gemdat.org

www.gemgazer.com

www.gia.edu

www.iRocks.com

www.jtv.com

www.mdmmayagems.com

www.wikipèdia.com

www.yourgemologist.com

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page