top of page

UNA ESPINEL·LA COM A SUBSTITUT DEL DIAMANT


Foto 1: Aquesta espinel·la en brut, presentada com a diamant, presentava trígons orientats en la direcció oposada a la de la cara cristal·lina. Foto per Joshua Balduf.

Al laboratori de la GIA són molt habituals les imitacions de diamant. Tot i així, és rar que arribi una gemma natural com a substitut d’un diamant de color. Recentment, el laboratori de la GIA de Nova York va rebre una mostra en brut de 0,50 ct de color rosa molt intens, que es suposava que era un diamant. La pedra presentava forma octaèdrica amb nombrosos trígons en les seves cares cristal•lines. Aquestes figures de creixement, causades per dissolució química, són típiques del diamant natural i de l’espinel•la natural, tot i que també s’han observat en algunes espinel•les de flux (M.S. Krzemnicki, “Trade Alert: Flux grown synthetic red spinels again on the market,” SSEF Newsletter, October 14, 2008, p. 3). En els octaedres, els trígons estan orientats en sentit oposat a l’orientació de les cares del cristall. La pedra presenta una fractura concoïdal entre mig dels trígons, una característica que no presenten els diamants. Aquesta característica, juntament amb l’intens color de la mostra, indicava que la pedra no era un diamant.

Foto 2: A part dels trígons, l'espinel·la presentava una a fractura concoïdal (veure fletxa), característica que no presenten els diamants. Fotomicrografia per Martha Altobelli; augments 40x.

L’espectre UV-Vis d’alta resolució presentava bandes d’emissió i pics d’absorció que no presenten els diamants naturals. Analitzant més profundament l’espectre de fotoluminescència es van observar pics típics del crom a 685, 687, 689, i 700 nm. El crom és el causant del colors vermell i el rosa en les espinel•les, però no apareix en el diamant. A més, estudiant aquests espectres, es va arribar a la conclusió que la pedra no estava tractada.

A més, la pedra presentava un pes específic de 3.45–3.48, que coincideix amb el de l’espinel•la, i una fluorescència vermella mitja a intensa sota llum UV d’ona llarga i ona curta. Totes questes dades van permetre identificar la pedra com espinel•la rosa natural.

Aquesta troballa serveix per recordar la importància que tenen tant les tècniques gemmològiques clàssiques com les tècniques espectroscòpiques avançades en la identificació de les gemmes.

Referències: Martha Altobelli, Paul Johnson, i Kyaw Soe Moe, “Spinel Submitted as Diamond”, Gems & Gemology, Winter 2013, Vol. 49, nº 4. http://www.gia.edu/gems-gemology/WN13-LN-spinel-submitted-diamond-v2


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page