top of page

WURTZITA FACETADA


Imagen4.jpg

Imatge 1: Aquesta wurtzita facetada de 3,97 ct té lluïssor adamantina i és de color vermell marronós.

Recentment al laboratori de la GIA de Carlsbad es va examinar una pedra de 3,97 ct transparent, de color vermell – marró, facetada en talla pera modificada. Amb el refractòmetre es va observar que el seu índex de refracció estava per sobre del límit del líquid utilitzat en el mateix, i la balança hidrostàtica indicava un pes específic de 3,96. La pedra no presentava fluorescència sota llum UV d’ona llarga i ona curta. La gemma mostrava una lluïssor adamantina i amb llum polaritzada es va observar que el seu caràcter òptic era a uniaxial. Amb el microscopi (utilitzant com a font lluminosa una fibra òptica) s’observaven inclusions en forma d’agulla i un gran halo de tensió envoltant un cristall negatiu. Amb el microscopi també es va observar que aquest halo de tensió era perpendicular a la direcció de l’eix òptic, la qual cosa suggereix que la pedra presentava exfoliació basal.

Imagen5.jpg

Imatge 2: Halo de tensió envoltant un cristall negatiu. Fotomicrografia per Nathan Renfro; camp de visió 2,15 mm.

Amb l’espectroscòpia Raman i la difracció de raigs X es va identificar la pedra com wurtzita. La wurtzita, un polimorf de l’esfalerita, habitualment apareix en vetes hidrotermals associada amb la barita i l’esfalerita. La wurtzita de qualitat gemma apta per ser facetada es troba a Merelani, Tanzània (Winter 2013 GNI, p. 261).

Referències: Amy Cooper i Nathan Renfro, “Rare Faceted Wurtzite”, Gems & Gemology, Summer 2014, Vol. 50, nº 2. http://www.gia.edu/gems-gemology/summer-2014-labnotes-rare-faceted-wurtzite%20


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page